Amino Premium

Giống: Robusta , Arabica
Phù hợp: Pha phin và truyền thống pha máy

Hotline: 024 6655 5177